Bible.is | Experience the Word of God Like Never Before. Free.
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU 1:6-7 Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ;
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU 1:6-7 Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; Sử dụng miễn phí Kinh Thánh dưới dạng video, âm thanh và văn bản bằng 1652 ngôn ngữ:
See this content immediately after install